ក្លឹបហាត់ប្រាណ + កម្មវិធី/ បន្ទប់បរិក្ខារ

កីឡាវាយសី កីឡាបាល់បោះ និងកីឡាបាល់ទះ

ក្លឹបកីឡា ផោវវើ ហ៊្សូន របស់យើងមានតារាងបាល់បោះចំនួន ២កន្លែង, តារាងបាល់ទះចំនូន ៣កន្លែង, និងតារាងវាយសីចំនួន ១២កន្លែង។ តារាងរបស់យើងគឺស្អាត មានខ្យល់ចេញចូល មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ និងមានទំហំស្របតាមស្ដង់ដារខ្នាតអន្តរជាតិ។