ក្លឹបហាត់ប្រាណ + កម្មវិធី/ បន្ទប់បរិក្ខារ

អំពីកម្មវិធី BODY MAKE:
  1. កម្មវិធី BODY MAKE ត្រូវបានយកមកអនុវត្តនៅក្លឹបហាត់ប្រាណ S. Japan Fitness Systems។.
  2. សមាជិកទាំងអស់នឹងចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេល ៣ ខែ ទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូបង្ហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ .
  3. កម្មវិធី Body Make គឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានរាងកាយមាំមួន ស្រស់ស្អាត និងមានសុខភាពល្អ។
  4. កម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូលគន្លឹះសម្រាប់ការបរិភោគអាហារក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឲ្យសមាជិកយើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធី BODY MAKE ពិសេស

កាលវិភាគរបស់កម្មវិធី BODY MAKE

ខែទី ១

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រឹក្សាយោបល់លើកទី ១

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ១

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ២

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៣

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៤

ខែទី ២

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រឹក្សាយោបល់លើកទី ២

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៥

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៦

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៧

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៨

ខែទី ៣

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រឹក្សាយោបល់លើកទី ៣
ការប្រឹក្សាយោបល់លើកចុងក្រោយ

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ៩

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ១០

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ១១

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី ១២

អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី BODY MAKE

ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ ជាមួយគ្រូបង្ហាត់
របស់យើង
ចំនួន ៤ ដង អំឡុងពេល ៣ ខែ

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 12 លើក
កម្មវិធីសម្រាប់ ៣ ខែ
ជាមួយគ្រូបង្ហាត់ ១ នាក់

ការប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល ៣ ខែ
ឧបករណ៍និងបន្ទប់បរិក្ខារ
ក្នុងក្លឹបហាត់ប្រាណរបស់ពួកយើង

ការប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោដោយមិនគិត
ថ្លៃរយៈ ពេល ៣ ខែ

រួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីរ៉ាឌីកាល់
ជាច្រើនផ្សេងទៀត

ប្រើប្រាស់អាងហែលទឹកដោយឥត
គិតថ្លៃរយៈពេល ៣ ខែ

ហែលទឹក + រៀនថ្នាក់ហែលទឹក
ជាមួយគ្រូបង្ហាត់របស់យើង

សិក្សាពីរបៀបប្រើ
ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

សិក្សាពីរបបអាហារ
ដែលត្រឹមត្រូវនិងមានជីវជាតិ

សម្រាប់សមាជិកតែ ១០
នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

សម្គាល់:

ការណែនាំរួមមាន: 

១.ការពិនិត្យរាងកាយដោយប្រើប្រាស់​មាស៊ីនទំនើប InBody មកពីប្រទេសអាមេរិច
២. ទទួលដំបូន្មានពីគ្រូបង្ហាត់ដោយផ្ទាល់នៅពេលអ្នកទទួលបានក្រដាសលទ្ធផលពីម៉ាស៊ីន InBody
៣. ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីរបបអាហារសម្រាប់រយៈពេល ៣ ខែ
៤. ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីរាងកាយនិងសាច់ដុំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ

កម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន:

១. ប្រើតារាងដើម្បីពិនិត្យនិងតាមដានស្ថានភាពរបស់សមាជិក
២. គ្រូបង្ហាត់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា
៣. គ្រូម្នាក់បង្ហាត់សមាជិកម្នាក់
៤. ទទួលបានកម្មវិធីហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេលមួយម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍
៥. ការណែនាំពីរបបអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាព

គ្រូបង្ហាត់

ឡោះ វ៉ាន់​

អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
ជំនាញ: Gym ហែលទឹក កម្មវិធី Bodypump
និងកម្មវិធី Body Make ពិសេស

សោម វាសនា

Gym Chief
ជំនាញ: Gym កម្មវិធី Bodycombat  លំហាត់ប្រាណជំហាន
និងកម្មវិធី Body Make ពិសេស

ព្រីន សេងថៃ

បុគ្គលិក
ជំនាញ: Gym ហែលទឹក កម្មវិធី Bodycombat
និងកម្មវិធី Body Make ពិសេស