ក្លឹបហាត់ប្រាណ + កម្មវិធី/ បន្ទប់បរិក្ខារ

តារាងបាល់ទាត់ធំ និងតូច

តារាងបាល់ទាត់ផ្លាទីនីមមានតារាងបាល់ទាត់ធំសាកសមសម្រាប់ការលេងបាល់ទាត់ខ្នាតធំ និងតារាងបាល់ទាត់តូចសម្រាប់ការលេងបាត់ទាត់ជាមួយមិត្តភក្តិ។ តារាងបាល់ទាត់របស់យើងគឺថែរក្សាបានយ៉ាងល្អ ស្រស់ស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពទោះបីអ្នកលេងបាល់ពេលយប់ក៏ដោយ។